Tietoa muutosturvavalmennuksesta

 1. Etusivu
 2. »
 3. Yrityksille
 4. »
 5. Muutosturvapalvelu
 6. »
 7. Tietoa muutosturvavalmennuksesta

Aamoksen AamosBoost -muutosturvapalvelu työelämän muutostilanteisiin: Vastuullisesti ja onnistuneesti hoidetut irtisanomistilanteet, joissa edistetään irtisanotun työntekijän mahdollisimman nopeaa uudelleen työllistymistä.

Mikä on muutosturva?

Muutosturvan tavoitteena on auttaa työntekijöitä sopeutumaan työpaikan menetykseen, hankkimaan uusia taitoja ja löytämään uusia työmahdollisuuksia.

Muutosturva tarkoittaa kokonaisvaltaista toimintamallia, joka tukee työntekijöitä irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Se on suunniteltu auttamaan niin työnantajaa kuin työntekijöitä sopeutumaan muutoksiin tehokkaasti ja vähentämään muutokseen liittyviä haasteita. Henkilöasiakkaista muutosturvan piiriin kuuluvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut työntekijät. Muutosturva pyrkii ehkäisemään työttömyyttä ja auttaa työntekijöitä työllistymään uudelleen mahdollisimman pian muutosneuvotteluiden, irtisanomisten tai lomauttamisten jälkeen. Palvelun avulla voidaan hallita muutokseen liittyviä riskejä ja parantaa muutoksen hyväksyntää sekä sitoutumista organisaatiossa.

Muutosturva asettaa tiettyjä vaatimuksia työnantajille, kuten esimerkiksi työntekijän oikeus työllistymissuunnitelmaan TE-toimistossa ja työnantajan kanssa laadittu työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma. Yli 55-vuotiailla irtisanottavilla voi olla myös oikeus pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Lisäksi yli 30 henkilöä työllistävä työnantaja on velvollinen tarjoamaan muutosturvavalmennusta, mikä voi sisältää erilaisia elementtejä, kuten muutosviestintää, koulutusta, valmennusta, muutoksen johtamista ja työntekijöiden tukemista.

Muutostilanteessa työnantaja ja irtisanottavat työntekijät voivat saada apua esimerkiksi TE-toimistosta sekä muutosturvakoulutusta, muutosturvavalmennusta ja Outplacement-palvelua toteuttavilta yrityksiltä. Muutosturvatoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi työttömyyskorvaukset, uudelleensijoittumispalvelut, ammatillinen neuvonta, työpaikan välityspalvelut, taloudellinen tuki ja eläkkeiden siirtojärjestelyt. Suuremmissa vähentämistilanteissa myös KELA, kassat, työterveys, työeläkeyhtiöt, kuntien ja kaupunkien elinkeinoyhtiöt, uusyrityskeskukset ja työllisyyspalvelut voivat olla mukana tarjoamassa neuvontaa henkilöasiakkaille, erityisesti muutosprosessin loppuvaiheessa. Muutosturva on siis verkostomainen palvelumalli, johon kuuluu useita eri toimijoita.

Työntekijän muutosturvaprosessi

Valmennus suunnitelma

Yksilöllisen valmennuksen suunnittelu pitäen sisällä ryhmä- ja yksilöohjausta sekä verkkopalveluita.

Työllistymistä tukeva valmennus

Suunnitelman edistäminen tavoitteellisesti valmentajan kanssa yhdessä, ryhmässä ja itsenäisesti.

Tavoitteena on työllistyminen

Muutosturvavalmennuksessa ensisijaisesti tavoitellaan työllistymistä, mutta myös muut jatkopolut ovat mahdollisia.

Miksi työnantajan pitää tarjota muutosturvaa, ja mitä laki sanoo muutosturvasta?

Lait määrittelevät muutosturvan lakisääteisen laajuuden ja siihen liittyvät työnantajan velvoitteet.

Työsopimuslaissa (työsopimuslain 7. luvun §13) velvoitetaan työnantajaa tukemaan irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä yhden kuukauden palkkaa vastaavalla summalla.

Muutosturvaan määritellään lainsäädännössä kuuluvaksi seuraavat elementit:

 • Työnantajan kanssa laadittu työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma.
 • Henkilöasiakkaiden 5 – 20 päivän työllistymisvapaa irtisanomisaikana (yli 55-vuotiaille tietyin ehdoin pidennys 2023 alusta alkaen, josta voit lukea lisää täältä).
 • Henkilöasiakkaiden oikeus työllistymissuunnitelmaan TE-toimistossa.
 • Yli 30 henkilöä työllistävien lisävelvoite: työnantajan kustantama valmennus tai koulutus irtisanomisaikana tai työttömyyden alussa (Lue lisää tarjoamastamme palvelusta: AamosBoost muutosturva)
  • Oleellinen tieto löytyy Työsopimuslaista (7. luku §13), joka velvoittaa työnantajaa tukemaan irtisanottua työntekijää uudelleen työllistymisessä yhden kuukauden palkkaa vastaavalla summalla. Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä valita tilanteeseen sopivan kumppanin.
 • Yli 30 henkilöä työllistävien lisävelvoite: työterveyshuolto 6 kuukautta työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen.
 • Myös ansiosidonnaisen lisäpäivät, eli niin sanottu eläkeputki, on usein liitetty osaksi muutosturvaa. Lisäpäiväoikeus on kuitenkin poistumassa asteittain 2023 alkaen.
 • Vuoden 2023 alusta tuli voimaan lakimuutos, joka takaa oikeuden koulutukseen ja korvaukseen niille yli 55-vuotiaille työntekijöille, jotka ovat olleet saman työnantajan palveluksessa yli 5 vuotta, ja heidät on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä.

Suomessa työnantajan velvollisuudet muutostilanteissa on määritelty työsopimuslaissa ja yhteistoimintalaissa. Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee neuvotella työntekijöiden kanssa muutoksista, jotka voivat johtaa työtehtävien tai työolojen olennaiseen muutokseen. Yhteistoimintalain mukaan tietyissä tilanteissa työnantajan tulee neuvotella työntekijöiden edustajien kanssa muun muassa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja työvoiman vähentämisestä.

Näiden lakien tavoitteena on varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja saada tarvittavaa tietoa ja tukea muutostilanteissa. Lait korostavat työnantajan vastuuta tarjota riittävä muutosturva ja suojella työntekijöiden oikeuksia.

Valmennuksiimme osallistuneiden kommentteja

Aamos kumppaniksi haastaviin tilanteisiin!

On tilanteita, joissa yrityksen taloudellinen tilanne edellyttää henkilöstön vähentämistä.  Tilanne voi olla väistämätön ja joudutaan tilanteeseen, jossa työntekijöitä on irtisanottava. Työnantajalta saatu tuki voi auttaa tilanteessa syntyneen hämmennyksen purkamista ja edistää mahdollisimman sujuvaa uudelleen työllistymistä.

Aamoksen muutosturvavalmennus sopii kaikille irtisanomistilanteen kohtaaville työnantajille, jotka haluavat toimia vastuullisesti.

Muutosturva-toimintamallin tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun tai lomautetun sijoittumista uuteen työhön. Työsopimuslaissa (työsopimuslain 7. luvun §13) velvoitetaan työnantajaa tukemaan irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä yhden kuukauden palkkaa vastaavalla summalla. Sen puitteissa voidaan irtisanotuksi tullutta henkilöä tukea esimerkiksi henkilökohtaisen uravalmennuksen sekä muutaman lyhyen koulutuksen kautta ja tällöin uravalmentajan rooli on auttaa asiakasta löytämään tähän paras mahdollinen ratkaisu sekä tukea asiakasta erilaisilla näkökulmilla, jotta oma tilanne selkiytyy ja löytyy ne sopivat keinot, joilla toivottu tavoite saavutetaan konkreettisesti.

Palvelun aloitus

 • Työnantajayrityksen kanssa sovitaan palvelun käytöstä, kokonaiskestosta sekä valmennustuntien määrästä ja laajuudesta.
 • Aloittaessamme palvelun, olemme yhteydessä osallistujaan ja sovimme ensimmäisen valmennustapaamisen. Tässä yhteydessä sovimme myös käytännöistä ja keskustelemme odotuksista, toiveista ja tavoitteista. Valmennus voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisina. 

AamosBoost muutosturvapalvelu

Muutosturvavalmennuksemmme auttaa työnantajaa selviämään koulutusvelvoitteesta ja työntekijää uudelleentyöllistymään tehokkaammin.

Jaa somessa

Scroll to Top

Kysyttävää?

Lähetä meille viesti