Muutosneuvottelut – yleistietoa ja FAQ

 1. Etusivu
 2. »
 3. Yrityksille
 4. »
 5. Muutosturvapalvelu
 6. »
 7. Muutosneuvottelut – yleistietoa ja FAQ

Muutosneuvottelu (ent. YT-neuvottelu) on keskustelu työnantajan ja työntekijöiden välillä. Neuvottelut pidetään, kun työnantaja harkitsee muutoksia työpaikalla, jotka vaikuttaisivat työntekijöihin. Tavoitteena on löytää yhteinen ratkaisu työnantajan ja työntekijöiden edun mukaisesti.

Muutosneuvotteluja voidaan tarvita esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Irtisanomiset, lomautukset tai osa-aikaistamiset taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla
 • Muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä tai työajoissa
 • Työtilojen muutokset

Muutosneuvotteluissa työnantaja kertoo työntekijöille suunnitelmistaan ja niiden perusteista. Työntekijöillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Neuvottelujen tarkoitus on löytää mahdollisimman hyvä ratkaisu kaikille osapuolille.

Muutosturvavalmennus on tärkeä tuki irtisanotulle muutostilanteessa esimerkiksi yt-neuvotteluiden keskellä. Muutosturvavalmennuksesta käytetään myös nimeä Outplacement-valmennus tai uudelleensijoittumisvalmennus.

Muutosturvavalmennuksen tavoite on, että uusi työ tai muu ratkaisu on löytynyt irtisanomisaikana ja henkilöillä on olemassa selkeä toteutumiskelpoinen etenemissuunnitelma.

Valmennuksessamme mm. tunnistetaan omaa osaamista, opetellaan myymään ja markkinoimaan omaa ammattitaitoa, tehdään työnhakustrategia, verkostoidutaan ja etsitään haettavia piilotyöpaikkoja, laaditaan nykykaikaiset työnhaun asiakirjat ja valjastetaan some hyötykäyttöön työnhaussa sekä valmistaudutaan työhaastatteluiden kiperiin kysymyksiin työnhaunsparraajan kanssa.

Muutosturvavalmennus on huolenpidon osoitus työntekijälle tilanteessa, jossa perusturvallisuus järkkyy. Se on myös tärkeä signaali yritykseen jäävälle henkilökunnalle siitä, että yritys huolehtii työntekijöistään myös poikkeusoloissa.

Lait määrittelevät muutosturvan lakisääteisen laajuuden ja siihen liittyvät työnantajan velvoitteet. Suomessa työnantajan velvollisuudet muutostilanteissa on määritelty työsopimuslaissa ja yhteistoimintalaissa. Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee neuvotella työntekijöiden kanssa muutoksista, jotka voivat johtaa työtehtävien tai työolojen olennaiseen muutokseen. Yhteistoimintalain mukaan tietyissä tilanteissa työnantajan tulee neuvotella työntekijöiden edustajien kanssa muun muassa yrityksen toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja työvoiman vähentämisestä.

Näiden lakien tavoitteena on varmistaa, että työntekijöillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja saada tarvittavaa tietoa ja tukea muutostilanteissa. Lait korostavat työnantajan vastuuta tarjota riittävä muutosturva ja suojella työntekijöiden oikeuksia.

Yli 30 henkilöä työllistävät yritykset ovat velvollisia kustantamaan irtisanotulle työntekijöille työllistymistä edistävää Muutosturvavalmennusta tai koulutusta osana muutosturvaa yt-neuvottelujen jälkeisenä irtisanomisaikana sekä kaksi kuukautta irtisanomispäivästä. Velvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka ovat olleet yrityksessä vähintään viisi vuotta.

Muutosturvavalmennuksen arvon tulee vastata joko henkilön yhden kuukauden laskennallista palkkaa tai hänen kanssaan samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota. Koulutuksen arvoksi valitaan summa, joka on suurempi.

Uusi muutosturvakokonaisuus tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuille 55 vuotta täyttäneille työntekijöille on otettu käyttöön vuoden 2023 alussa (Muutosturvamaksu irtisanotusta 55 vuotta täyttäneestä työntekijästä).

Työsopimuslaissa (työsopimuslain 7. luvun §13) velvoitetaan työnantajaa tukemaan irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä yhden kuukauden palkkaa vastaavalla summalla.

Muutosturvaan määritellään lainsäädännössä kuuluvaksi seuraavat elementit:

 • Työnantajan kanssa laadittu työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma.
 • Henkilöasiakkaiden 5 – 20 päivän työllistymisvapaa irtisanomisaikana (yli 55-vuotiaille tietyin ehdoin pidennys 2023 alusta alkaen, josta voit lukea lisää täältä).
 • Henkilöasiakkaiden oikeus työllistymissuunnitelmaan TE-toimistossa.
 • Yli 30 henkilöä työllistävien lisävelvoite: työnantajan kustantama valmennus tai koulutus irtisanomisaikana tai työttömyyden alussa (Lue lisää tarjoamastamme palvelusta: AamosBoost muutosturva)
  • Oleellinen tieto löytyy Työsopimuslaista (7. luku §13), joka velvoittaa työnantajaa tukemaan irtisanottua työntekijää uudelleen työllistymisessä yhden kuukauden palkkaa vastaavalla summalla. Työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä valita tilanteeseen sopivan kumppanin.
 • Yli 30 henkilöä työllistävien lisävelvoite: työterveyshuolto 6 kuukautta työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen.
 • Myös ansiosidonnaisen lisäpäivät, eli niin sanottu eläkeputki, on usein liitetty osaksi muutosturvaa. Lisäpäiväoikeus on kuitenkin poistumassa asteittain 2023 alkaen.
 • Vuoden 2023 alusta tuli voimaan lakimuutos, joka takaa oikeuden koulutukseen ja korvaukseen niille yli 55-vuotiaille työntekijöille, jotka ovat olleet saman työnantajan palveluksessa yli 5 vuotta, ja heidät on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä.

Työntekijän oikeudet muutosneuvotteluissa

Muutosneuvotteluissa työntekijöillä on useita oikeuksia, jotka perustuvat yhteistoimintalakiin. Tärkeimpiä oikeuksia ovat:

Tiedonsaantioikeus:

 • Työnantajan on annettava työntekijöille riittävästi tietoa suunnitelluista muutoksista ja niiden vaikutuksista.
 • Tiedot on annettava hyvissä ajoin ja selkeästi ymmärrettävässä muodossa.

Osallistumisoikeus:

 • Työntekijöillä on oikeus osallistua muutosneuvotteluihin ja esittää mielipiteitään ja ehdotuksiaan.
 • Neuvotteluissa on käsiteltävä kaikki asiat, jotka voivat vaikuttaa työntekijöihin.

Edustusoikeus:

 • Työntekijöillä on oikeus valita neuvotteluihin luottamusmies tai muu edustaja.
 • Edustajalla on oikeus saada tietoa ja osallistua neuvotteluihin samalla tavalla kuin työntekijöillä.

Suoja oikeudenkäynniltä:

 • Työnantaja ei voi purkaa työntekijän työsopimusta pelkästään sen vuoksi, että hän on osallistunut muutosneuvotteluihin tai esittänyt niissä mielipiteitään.

Muita oikeuksia:

 • Työntekijöillä on oikeus saada neuvontaa ja apua ammattiliitolta tai muulta asiantuntijalta.
 • Työntekijöillä on oikeus saada kohtuullista korvausta neuvotteluihin osallistumisesta aiheutuvista kuluista.

On tärkeää huomata, että nämä ovat vain lyhyesti mainittuja työntekijän oikeuksia muutosneuvotteluissa. Yhteistoimintalaki sisältää tarkempia säännöksiä näistä ja muista oikeuksista.

Lisätietoa löydät seuraavista linkeistä:

Valmennus auttaa luomaan positiivisen ja ammattimaisen kuvan organisaatiosta työntekijöiden silmissä ja vähentämään organisaation maineelle aiheutuvaa haittaa irtisanomisten yhteydessä.

Kun yritys ostaa valmiin Muutosturvavalmennuksen meiltä, se vapauttaa HR-henkilöstön energiaa.

Valmennus auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään kestävän ratkaisun työllistymiseen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sekä tunnistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan ja löytämään oman uuden suunnan toiveidensa mukaisesti joko työ-, opinto-, kuntoutus- tai yrittäjyyspolulta.

Suurin hyötyjä on irtisanottu ammattilainen. Pitkään työnhausta poissaolleella ei tyypillisesti ole mitään valmiina työnhaun käynnistämistä varten ja jos työsuhteen päättyminen on lisäksi tullut eteen yllättäen, saattaa liikkeelle pääsyä hankaloittaa entisestään sen tuoma lamaannus. Valmennukseemme auttaa valmennettavaa erottumaan edukseen työmarkkinoilla ja tsemppaa jokaisessa vaiheessa polulla kohti sitä unelmien uutta työtä!

Muutosturvavalmennus on osa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa! Työntekijät ovat haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat tukea ja ohjausta.

Voit lukea lisää tarjoamastamme Muutosturvapalvelusta täältä: AamosBoost – Muutosturvapalvelu

Valmennusta voi räätälöidä tarpeen mukaan mm.

 • Muutostilanne mahdollisuutena ja muutostilanteeseen sopeutuminen
 • Itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääminen muutostilanteessa
 • Osaamiskartoitus ja oman osaamisen myynti ja markkinointi
 • Ammattilaisen kanssa päivitettävät positiivisesti erottuvat nykyaikaiset työnhakuasiakirjat ja toimivat työnhakuvälineet (Canva, ChatGPT, Adobe Express, LinkedIn, video-CV, some yms.)
 • Vinkit ja varmuutta työhaastatteluihin
 • Soveltuvat työnantajakontaktit – tehokas ja kohdennettu työn etsintä!
 • Apua ja tukea verkostoitumiseen
 • Työpsykologin tuki tarvittaessa, 3-5 kertaa / asiakas
 • Uudelleensijoittumisen raportointi ostajalle
 • Digitaalisen oppimisympäristön ja valmennusmateriaalin käyttöönsä valmennuksen ajan
 • Osaamiskartoituksen ja persoonallisuustestin ja niiden tulokset
 • Visuaalisen CV:n ja halutessaan video-CV:n
 • LinkedIn-profiilin luonti
 • Vinkkejä avoimista työpaikoista ja piilotyöpaikoista
 • Tukea verkostoitumiseen ja työnantajakontakteja
 • Päivitetyt digitaidot Työelämän digitaidot – koulutuksessamme (voidaan sisällyttää osaksi valmennusta)

On tilanteita, joissa yrityksen taloudellinen tilanne edellyttää henkilöstön vähentämistä.  Tilanne voi olla väistämätön ja joudutaan tilanteeseen, jossa työntekijöitä on irtisanottava. Työnantajalta saatu tuki voi auttaa tilanteessa syntyneen hämmennyksen purkamista ja edistää mahdollisimman sujuvaa uudelleen työllistymistä. Muutosturvapalvelua tuottava yritys voi auttaa muutosturvaprosessin läpiviennissä.

Muutosturva tarkoittaa kokonaisvaltaista toimintamallia, joka tukee työntekijöitä irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Se on suunniteltu auttamaan niin työnantajaa kuin työntekijöitä sopeutumaan muutoksiin tehokkaasti ja vähentämään muutokseen liittyviä haasteita.

Muutosturvan tavoitteena on auttaa työntekijöitä sopeutumaan työpaikan menetykseen, hankkimaan uusia taitoja ja löytämään uusia työmahdollisuuksia.

Henkilöasiakkaista muutosturvan piiriin kuuluvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut työntekijät. Muutosturva pyrkii ehkäisemään työttömyyttä ja auttaa työntekijöitä työllistymään uudelleen mahdollisimman pian muutosneuvotteluiden, irtisanomisten tai lomauttamisten jälkeen. Palvelun avulla voidaan hallita muutokseen liittyviä riskejä ja parantaa muutoksen hyväksyntää sekä sitoutumista organisaatiossa.

Muutosturva asettaa tiettyjä vaatimuksia työnantajille, kuten esimerkiksi työntekijän oikeus työllistymissuunnitelmaan TE-toimistossa ja työnantajan kanssa laadittu työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma. Yli 55-vuotiailla irtisanottavilla voi olla myös oikeus pidennettyyn työllistymisvapaaseen. Lisäksi yli 30 henkilöä työllistävä työnantaja on velvollinen tarjoamaan muutosturvavalmennusta, mikä voi sisältää erilaisia elementtejä, kuten muutosviestintää, koulutusta, valmennusta, muutoksen johtamista ja työntekijöiden tukemista.

Muutostilanteessa työnantaja ja irtisanottavat työntekijät voivat saada apua esimerkiksi TE-toimistosta sekä muutosturvakoulutusta, muutosturvavalmennusta ja Outplacement-palvelua toteuttavilta yrityksiltä. Muutosturvatoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi työttömyyskorvaukset, uudelleensijoittumispalvelut, ammatillinen neuvonta, työpaikan välityspalvelut, taloudellinen tuki ja eläkkeiden siirtojärjestelyt. Suuremmissa vähentämistilanteissa myös KELA, kassat, työterveys, työeläkeyhtiöt, kuntien ja kaupunkien elinkeinoyhtiöt, uusyrityskeskukset ja työllisyyspalvelut voivat olla mukana tarjoamassa neuvontaa henkilöasiakkaille, erityisesti muutosprosessin loppuvaiheessa. Muutosturva on siis verkostomainen palvelumalli, johon kuuluu useita eri toimijoita.

Muutosturva-toimintamallin tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun tai lomautetun sijoittumista uuteen työhön. Työsopimuslaissa (työsopimuslain 7. luvun §13) velvoitetaan työnantajaa tukemaan irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä yhden kuukauden palkkaa vastaavalla summalla. Sen puitteissa voidaan irtisanotuksi tullutta henkilöä tukea esimerkiksi henkilökohtaisen uravalmennuksen sekä muutaman lyhyen koulutuksen kautta ja tällöin uravalmentajan rooli on auttaa asiakasta löytämään tähän paras mahdollinen ratkaisu sekä tukea asiakasta erilaisilla näkökulmilla, jotta oma tilanne selkiytyy ja löytyy ne sopivat keinot, joilla toivottu tavoite saavutetaan konkreettisesti.

 • Työnantajayrityksen kanssa sovitaan palvelun käytöstä, kokonaiskestosta sekä valmennustuntien määrästä ja laajuudesta.
 • Aloittaessamme palvelun, olemme yhteydessä osallistujaan ja sovimme ensimmäisen valmennustapaamisen. Tässä yhteydessä sovimme myös käytännöistä ja keskustelemme odotuksista, toiveista ja tavoitteista. Valmennus voidaan toteuttaa lähi- tai etätapaamisina. 

Työntekijän muutosturvaprosessi

Valmennus suunnitelma

Yksilöllisen valmennuksen suunnittelu pitäen sisällä ryhmä- ja yksilöohjausta sekä verkkopalveluita.

Työllistymistä tukeva valmennus

Suunnitelman edistäminen tavoitteellisesti valmentajan kanssa yhdessä, ryhmässä ja itsenäisesti.

Tavoitteena on työllistyminen

Muutosturvavalmennuksessa ensisijaisesti tavoitellaan työllistymistä, mutta myös muut jatkopolut ovat mahdollisia.

Irtisanomisaika muutosneuvottelujen jälkeen riippuu useista tekijöistä, kuten:

 • Työntekijän työsuhteen kestosta: Yleensä irtisanomisaika pitenee työsuhteen keston kasvaessa.
 • Työntekijän työtehtävistä: Johtavissa asemissa työskentelevien työntekijöiden irtisanomisaika on usein pidempi kuin rivi työntekijöiden.
 • Työehtosopimuksesta: Työehtosopimuksessa voi olla sovittu irtisanomisajoista, jotka poikkeavat lainsäädännöstä.
 • Irtisanomisen perusteesta: Jos irtisanomisen peruste on taloudellinen tai tuotannollinen, irtisanomisaika on yleensä pidempi kuin jos irtisanomisen peruste on työntekijästä johtuva.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia irtisanomisajasta myös poikkeavasti. Tällöin sovitun irtisanomisajan on kuitenkin oltava työntekijälle kohtuullinen.

 Yhteistoimintalaki asettaa vähimmäiskestot neuvotteluille, jos ne koskevat työvoiman vähentämistä tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista.

Vähimmäisneuvotteluaika riippuu seuraavista tekijöistä:

 • Yrityksen koosta:
  • Alle 20 työntekijää: 14 päivää
  • 20-50 työntekijää: 21 päivää
  • 51-200 työntekijää: 28 päivää
  • Yli 200 työntekijää: 42 päivää
 • Toimenpiteiden kohteena olevien työntekijöiden määrästä:
  • Alle 10 työntekijää: 14 päivää
  • 10-20 työntekijää: 21 päivää
  • Yli 20 työntekijää: 28 päivää
 • Lomautuksen kestosta:
  • Alle 90 päivää: 14 päivää
  • 90-180 päivää: 21 päivää
  • Yli 180 päivää: 28 päivää

On kuitenkin tärkeää huomata, että neuvotteluja voidaan jatkaa, jos osapuolet ovat siitä yhtä mieltä. Yritys ja työntekijät voivat sopia myös lyhyemmästä neuvotteluajasta, jos se on perusteltua.

Jos neuvotteluja ei käydä lain vaatimassa minimiaikana, ne katsotaan mitättömiksi. Tämä tarkoittaa, että työnantaja ei voi tehdä suunniteltuja muutoksia työntekijöihin, ellei hän ole ensin käynyt neuvotteluja lain edellyttämällä tavalla.

Valmennuksiimme osallistuneiden kommentteja

Aamos kumppaniksi haastaviin tilanteisiin!

On tilanteita, joissa yrityksen taloudellinen tilanne edellyttää henkilöstön vähentämistä.  Tilanne voi olla väistämätön ja joudutaan tilanteeseen, jossa työntekijöitä on irtisanottava. Työnantajalta saatu tuki voi auttaa tilanteessa syntyneen hämmennyksen purkamista ja edistää mahdollisimman sujuvaa uudelleen työllistymistä.

Aamoksen muutosturvavalmennus sopii kaikille irtisanomistilanteen kohtaaville työnantajille, jotka haluavat toimia vastuullisesti.

AamosBoost muutosturvapalvelu

Muutosturvavalmennuksemmme auttaa työnantajaa selviämään koulutusvelvoitteesta ja työntekijää uudelleentyöllistymään tehokkaammin.

Jaa somessa

Scroll to Top

Kysyttävää?

Lähetä meille viesti